Mişel Fuko

İqtidar /
nəzarət / cəmiyyət

Kitab fransız tarixçi, fikir arxeoloqu Mişel Fukonun əsas düşüncələrini əhatə edən 8 məqaləsinin məcmuəsindən ibarətdir.

  • Tərcümə: Səid Riad

Sören Kyerkeqor

Qorxu və Titrəmə

Søren Aabye Kierkegaard [Sören Obyu Kyerkeqor] (1813-1855) danimarkalı filosof, teoloq və şairdir. Ekzistensializmin ilk təmsilçisi olaraq qəbul edilən Kyerkeqor, metafora, ironiya və məsəllərin özünəməxsus diliylə əxlaq, mənəviyyat, psixologiya, din fəlsəfəsi və başqa mövzularda tənqidi mətnlər yazmışdır. Öz yanaşmasında insan mövcudiyyətini 3 mərhələyə ayıraraq, individualist fəlsəfəsini inşa etmişdir. Klassik alman idealist filosoflarını, xüsusilə Hegeli rasionalist və sistematik fəlsəfi baxışlarına görə tənqid etmişdir. “Qorxu və Titrəmə” (Frygt og Baeven) adlı bu kitabı 1843-cü ildə İohannes de Silentio təxəllüsü ilə çap edilmişdir.

  • Tərcümə: Tural Osman

Lüdviq Vitgenştayn

Tractatus Logico-Philosophicus

Bu kitabı bəlkə yalnız o adam başa düşəcək ki, burada ifadə olunmuş düşüncələri – yaxud da oxşar düşüncələri – özü
nə vaxtsa artıq düşünmüş olsun. – Bu, bir dərslik deyil yəni.
– Onu başa düşərək oxuyan biri ondan həzz ala bilərsə, kitab
məqsədinə çatmış sayıla bilər.
Bu kitab fəlsəfi problemlərdən danışır və göstərir ki, –
mənə görə – bu problemlərin sual olaraq qoyuluşu dilimizin
məntiqinin yanlış anlaşılmasına əsaslanıb. Kitabın bütün mənasını təxminən bu sözlərə yığmaq olar: Ümumiyyətlə, deyilə bilən bir şey, aydın deyilə bilər; danışa bilməyəcəyin şeylər haqqında susmaq lazımdır.

  • Tərcümə: Tinay Muşdiyeva

Platon

Dialoqlar

Kitab qədim yunan idealist filosofu, Sokratın tələbəsi, Aristotelin müəllimi, 30-dan artıq fəlsəfi dialoqun müəllifi Platonun dünyaya idealist baxışı müdafiə edərək, dövrünün materialist təliminə qarşı mübarizəsi təsvir edilib. Dialoqların 1-ci tetralogiyası sayılır və kitaba Apologiya, Kriton, Evtifron, Fedon dialoqları aiddir.

  • Tərcümə: Səid Riad

Artur Şopenhauer

Eristik
Dialektika

1831-ci ildə, “Eristik dialektika- haqlı çıxma sənəti” kitabı yayımlanıb. Şopenhauer bu əsərində, mübahisə və müzakirə vaxtı istifadə olunan boş sözlərin, yersiz arqumentlərin iç üzünü, onları müdafiə edən tərzdə açıb sarkastik bir şəkildə oxucuya təqdim edir. Eristik dialektika, mübahisədə haqlı çıxmaq sənətidir, həqiqəti tapmaq sənəti deyil.

  • Tərcümə: Cavid Ağa