Platon

Dialoqlar

Kitab qədim yunan idealist filosofu, Sokratın tələbəsi, Aristotelin müəllimi, 30-dan artıq fəlsəfi dialoqun müəllifi Platonun dünyaya idealist baxışı müdafiə edərək, dövrünün materialist təliminə qarşı mübarizəsi təsvir edilib. Dialoqların 1-ci tetralogiyası sayılır və kitaba Apologiya, Kriton, Evtifron, Fedon dialoqları aiddir.

  • Tərcümə: Səid Riad

Artur Şopenhauer

Eristik
Dialektika

1831-ci ildə, “Eristik dialektika- haqlı çıxma sənəti” kitabı yayımlanıb. Şopenhauer bu əsərində, mübahisə və müzakirə vaxtı istifadə olunan boş sözlərin, yersiz arqumentlərin iç üzünü, onları müdafiə edən tərzdə açıb sarkastik bir şəkildə oxucuya təqdim edir. Eristik dialektika, mübahisədə haqlı çıxmaq sənətidir, həqiqəti tapmaq sənəti deyil.

  • Tərcümə: Cavid Ağa